* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .in, .co.in, .org.in, .net.in